top of page
SC landing cover-01.png

GDPR

1) Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Tímto uděluji společnosti Single Case s.r.o., se sídlem Zubatého 295/5,Praha - Smíchov, 150 00, IČO: 02894815, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 225059, jako správce osobních údajů, (dále jen „společnost SingleCase“), svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, které o mně společnost SingleCase získala, a bude je využívat tak, aby nabídka služeb SingleCase co nejvíc odpovídala mým preferencím. 

Za účelem: marketing 
 

Souhlas je udělen na dobu 5 let. Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat elektronicky na e-mailové adrese info@singlecase.cz nebo písemně na adrese společnosti SingleCase. Souhlas mohu odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu. Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v podmínkách služby SingleCase, které jsou nedílnou součástí tohoto souhlasu, a které jsou dostupné na adrese https://www.singlecase.cz/cz/terms-conditions/


2) Informace o zpracování osobních údajů 
Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – společnost Single Case s.r.o., se sídlem Zubatého 295/5, Praha - Smíchov, 150 00, Praha, IČO: 02894815, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 225059, (dále jen „společnost SingleCase“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním. 

 

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti: marketing 

Účel zpracování: marketing 

 

Popis účelu zpracování:
Získáváme kontaktní údaje prostřednictvím vlastních náborových a marketingových aktivit společnosti SingleCase. Údaje nejsou vázány na konkrétní marketingové kampaně. Společnost SingleCase údaje uchovává po dobu trvání uděleného souhlasu a po tuto dobu Vás oslovuje s marketingovými newslettery, informacemi a nabídkami. Zahrnuje i zpracování Vašich osobních údajů v případě Trial verze služby, kdy Vás po dobu trvání uděleného souhlasu oslovujeme s marketingovými newslettery, informacemi a nabídkami. 

 

Oprávnění ke zpracování: 
Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat. 

 

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje Jméno, příjmení
Kontaktní údaje e-mail, telefonní číslo

 

Doba zpracování a archivace: 
5 let od udělení souhlasu. 

 

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat třetím stranám s výjimkou zpracovatelů nezbytných k zajištění provozu služby SingleCase dle Všeobecných obchodních podmínek. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. 

 

Zdroj osobních údajů: 
Osobní údaje získáváme přímo od Vás. 

 

bottom of page